Legal

Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý để hỗ trợ đối tác về vấn đề xử lý các khoản nợ và giải quyết mâu thuẫn liên quan đến hợp đồng tín dụng.

Legal

Trong quá trình mua lại danh mục các khoản vay và hỗ trợ đối tác xử lý vấn đề pháp lý liên quan đến tín dụng, chúng tôi sử dụng hệ thống kiến thức trên cơ sở nền tảng dữ liệu và nhận thấy hành vi của khách hàng là yếu tố quyết định đối với tỷ lệ phục hồi thành công.

Cung cấp quy trình xử lý nợ và giải quyết mâu thuẫn liên quan đến khoản vay theo hợp đồng tín dụng giữa người vay và tổ chức tài chính;

Hỗ trợ các chứng từ cần thiết cho quy trình pháp lý có liên quan đến vấn đề xử lý nợ;

Đại diện khách hàng thực hiện các quy trình thảo luận, đàm phán và làm việc với người vay dựa trên nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng;

Cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng trên cơ sở luật pháp Việt Nam hiện hành.

Đánh Giá Của Khách Hàng